Tutkittu, todennettu ja turvallinen teknologia ilmanpuhdistukseen

Uniq sopii toimistoon

Uutisarkisto

Ei ole täysin samantekevää, millainen sisäilmanpuhdistin kotoa tai työpaikalta löytyy. Kaikki puhdistimet eivät tuota pelkästään puhdasta ilmaa, vaan synnyttävät sivutuotteena tilaan uusia sisäilmariskejä. Tutustu täysin puhdasta sisäilmaa tuottavan teknologiamme testituloksiin.

Kaikki ilmanpuhdistinmallimme käyttävät samaa kolmivaiheista suodatusteknologiaa. Esisuodatin, aktiivihiilisuodatin ja EPA/HEPA -suodatin varmistavat ensiluokkaisen puhdistustehon. Erona eri puhdistinmalleissamme on ulkonäön lisäksi vain kokoluokka, jolle puhdistin on mitoitettu.

Käyttämämme suodatusteknologia on tutkitusti täysin turvallinen.

Teknologiamme on testattu ja todettu tehokkaaksi sekä laboratorio- että kenttätutkimuksissa Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n, Työterveyslaitos TTL:n sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n toimesta. Toisin kuin useat muut teknologiat, UniqAir ei synnytä puhdistuksessa sivutuotteita. Tyypillisiä sisäilman riskejä lisääviä ilmanpuhdistimia ovat UV-, sähkö-, plasma- ja ionisointiteknologiaa hyödyntävät laitteet, jotka synnyttävät sivutuotteena otsonia tai haitallisia muuntuneita yhdisteitä.

Mikä puhdistuskyvyssä on ratkaisevaa?

Merkittävin ilmanpuhdistimen tehoa kuvaava tekijä on erotuskyky. Sitä kuvataan prosenttiluvulla, joka kertoo kuinka monta prosenttia epäpuhtaudesta sitoutuu suodattimeen, kun ilma kulkee sen läpi yhden kerran.

Parempi erotuskyky johtaa ratkaisevaan suodatusominaisuuteen eli nopeuteen, jolla tilan epäpuhtauspitoisuus saadaan alenemaan.

Heikko erotuskyky on ominaista tehottomille tai hitaille puhdistimille, jotka eivät suoriudu korkeasta epäpuhtauspitoisuudesta. Ne tarvitsevat suurempia ilmamääriä eli useita kierrätyskertoja päästäkseen edes kohtuulliseen puhtaustasoon. Suuri ilmamäärä taas johtaa äänitason häiritsevään nousuun sekä vedon tunteeseen.

Erotuskyvyltään erinomaiset ja siksi nopeat puhdistimet pääsevät ratkaisevasti alempaan epäpuhtauspitoisuustasoon vähemmällä ilman kierrättämisellä. Puhdasta sisäilmaa syntyy alhaisemmalla äänitasolla ja ilman vedon tunnetta.

Tutustu hiukkaserotusasteen tarkempiin testituloksiin >>

UniqAir-teknologian laboratoriomittaukset

Käyttämämme teknologia on testattu laboratorio-olosuhteissa. VTT-testin koejärjestelyssä tila eristettiin ulkoisista tekijöistä. Kaikki puhdistettava ilma kulki puhdistimen läpi.

Hiukkaserotusasteen mittauksessa läpivirtausmenetelmällä hyödynnettiin eurooppalaisen suodatinmittausstandardin EN 779 mukaista järjestelmää. Hiukkaserotusaste määritettiin nestemäisillä DEHS (di-ethyl-hexyl-sebacate) -hiukkasilla sekä mittaamalla testihiukkasten pitoisuus vuorotellen laitteen tulo- ja poistopuolelta. Puhtaan ilman tuotto laskettiin ilmamäärän ja hiukkaserotusasteen tulona.

Puhtaan ilman tuotto kaasumaisille epäpuhtauksille määritettiin alenemamenetelmällä hyödyntämällä amerikkalaista ilmanpuhdistinmittausstandardia ANSI/AHAM AC-1-2015 käyttämällä testiaineena tolueenia lähtöpitoisuustasoltaan 1 ppm (parts per million).

Tuloksissa kaasumaisten epäpuhtauksien alenema oli 100% ja hiukkaserotusaste vaihteli hiukkaskoosta riippuen välillä 98,6 – 100%, kun käytettiin E11-luokan hiukkassuodatinta. Alla olevasta kuvaajasta voidaan todeta tolueenipitoisuuden lasku tunnin (1 h) aikana.

Tolueenipitoisuuden muutos tunnissa

Tolueenipitoisuus - Kaavio - UniqAir-ilmanpuhdistin

Testaustulos todellisissa käyttöolosuhteissa

Todellinen ympäristö poikkeaa laboratorion suljetuista olosuhteista, minkä vuoksi olemme testanneet suodatusteknologiamme todellisissa käyttöolosuhteissa yhdessä TTL:n ja THL:n kanssa.

Todellisessa tilanteessa epäpuhtautta syntyy jatkuvasti lisää ympäröivistä materiaaleista, kosteusvauriomikrobeista, liikenteestä sekä muista ympäristön tekijöistä. Puhdistuskyvyn kannalta on oleellista, että epäpuhtaus sitoutuu suodattimiin parhaalla mahdollisella erotuskyvyllä, mikä johtaa nopeaan epäpuhtausalenemaan ja pysyvästi alhaisempaan epäpuhtauspitoisuuteen.

Toteutimme kenttätestinä koemittauksen orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOC = volatile organic compounds) suodatuksesta toimistoympäristössä yhdessä TTL:n kanssa. Mittauskohteena oli noin 25 m2 kokoinen toimistohuone. Ennen puhdistimen käyttöä testitoimiston TVOC -pitoisuus oli 130 µg/m3 ja puhdistimen käytön myötä pitoisuus putosi tasoon <10 µg/m3.

Tutustu kenttätestin tarkempiin tuloksiin >>

Mittasimme kenttäolosuhteissa lisäksi suodatusteknologiamme ilmansaaste- eli NOx-suodatuskyvyn yhdessä VTT:n kanssa. Testipaikkana oli Helsingin päärautatieaseman toimistosiipi lähiliikenteen bussipysäkkien vieressä. Alla olevasta mittauskäyrästä voidaan todeta välitön NO2-pitoisuuden alenema aina kun puhdistin oli päällä. Välittömästi puhdistimen sammuttamisen jälkeen NO2-pitoisuus nousi takaisin lähtöpitoisuuteensa.

Ilmanpuhdistimella oli välitön vaikutus sisäilman laatuun vilkasliikenteisen tien varrella.

Vuorokauden mittainen NO2 kenttäkoe Helsingissä

NO2-pitoisuus - Kaavio - UniqAir-ilmanpuhdistin

Helsingissä keskimääräinen sisätilojen NO2-pitoisuus on 30 µg/m3. Vuosiraja-arvo on 40 µg/m3 ja tuntiraja-arvo 200 µg/m3. Tuntiraja-arvo saa ylittyä vain 18 tuntia vuodessa. Helsingin arvot lähestyvät siis vuosiraja-arvoja, mutta jäävät vielä selkeästi tuntiraja-arvosta. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Lontoossa King’s Collegen 2016 tekemän tutkimuksen mukaan vuosiraja-arvot ylittyivät 59 alueella tutkituista 97:stä. Saman suuntainen tilanne on kasvukeskuksissa ympäri maailman. Oheisessa kuvassa 10 pahinta aluetta Lontoossa.

NO2 pollution in 2016 - UniqAir

Kiinnostuitko? Lue lisää.

Kun hengität UniqAir-ilmaa, tunnet eron.

Puhdasta ilmaa kotiin Puhdasta ilmaa työpaikalle

Lue myös nämä